Classica house

Salgs- og leveringsbetingelser

Januar 2012
§1 Aftalegrundlag
1.1. For ordren gælder den fremsendte ordrebekræftelse og nærværende salgs –og leveringsbetingelser. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem dokumenterne er ordrebekræftelsen altid gældende.
1.2. Afvigelser fra ordrebekræftelse eller salgs –og leveringsbetingelserne kan kun afviges ved skriftlig aftale hvoraf det fremgår at ovennævnte betingelser har forrang.

§2 Opmåling
2.1. Kunden varetager med mindre andet er aftalt altid opmåling. Andet kan kun aftales skriftligt mellem parterne.
2.2. Kunden godkender som del af ordrebekræftelse ligeledes tegningsmaterialet herunder mål, kvoter og jordbund.

§3 Byggegodkendelser, dispensationer m.m.
3.1. Med mindre andet skriftligt er aftalt varetager kunden selv indhentning af godkendelser fra relevante myndigheder.
3.2. CLASSICA kan tilbyde assistance til ansøgninger og tegningsudarbejdning med betaling.

§4 Jordbund
4.1. CLASSICA lægger til grund, at bæreevnen på byggegrunden er tilstrækkelig.
4.2. Ekstra fundering indgår ikke med mindre andet skriftligt er aftalt.
4.3. Det forudsættes, at boring af huller i jordlaget kan ske uden hindringer. Ekstra arbejde der knytter sig til trærødder, særlige jordbundsforhold som koncentreret ler, byggeaffald og lign samt frost i jordlag debiteres kunden i henhold til tillægsforbrug.
4.4. Ekstra arbejde der opstår på montagedagen formidles til kunden hurtigst muligt.

§5 anlægsarbejde og belægningsarbejder
5.1. CLASSICA optager i forbindelse med boring eller gravning i jordlag den belægning der er nødvendig for at sikre korrekt støbning.
5.2. CLASSICA fjerner ikke overskydende jord med mindre andet skriftligt er aftalt, da dette ifølge lovgivningen skal køres i miljødepot.
5.3. Fliser der optages under montagen reetableres ikke med mindre andet skriftligt er aftalt.

§6 Annullering og misligholdelse
6.1. Såfremt kunden annullerer en ordre er kunden forpligtet til at betale CLASSICA erstatning i henhold  til dansk rets almindelige erstatningsregler.
6.2.Såfremt kunden misligholder sine forpligtelser er CLASSICA berettiget til uden videre at ophæve aftalen uden at ifalde erstatningsansvar eller bod. Annullering under disse forhold fjerner ikke CLASSICAs muligheder jvfr. punkt 6.1.

§7 Leveringsforhold generelt
7.1. CLASSICA er forpligtet til at levere indenfor den aftalte tid. Forsinkelser kan ikke regnes i økonomi uden skriftligt aftale.
7.2. AB 92 eller lignende regelsæt indgår ikke.
7.3. Forsinkelser der skyldes kunden, kan såfremt det resulterer i  ekstra omkostninger for CLASSICA, debiteres kunden.

§8 Montageforhold
8.1. CLASSICA bærer ikke ansvaret for bæreevne hos kunden ved sammenbygning med kundens ejendom.
Såfremt ansvaret skal overgå til CLASSICA vil dette være aftalt skriftligt mellem parterne og bero på en trækprøve udført inden montagen finder sted. Omkostninger knyttet til trækprøver og anden kontrol afholdes af kunden.

§10 Mangler
10.1. CLASSICA er forpligtet til at afhjælpe eventuelle mangler hurtigst muligt.
10.2. Såfremt en mangel konstateres vil der blive udarbejdet en afvigelsesrapport således ansvaret kan placeres.
Herefter er CLASSICA ansvarlig for, at udbedring er sket inden for 4 uger.

§11 Garantiforpligtelser
11.1. CLASSICA følger generelt købelovens betingelser.
11.2. Udover købelovens betingelser yder CLASSICA 20 års garanti mod gennemtæring på alle aluminiums-emner og 10 års reklamationsret på tagmaterialer.

§12 Garantistillelse og acontobetaling
12.1. Ved ordrebekræftelse stiller kunden sikkerhed for den samlede byggesum.12.2. Garantien kan stilles som en traditionel bankgaranti eller en deponering af købesummen i et pengeinstitut godkendt af CLASICA.
12.3. I stedet for garantistillelse kan kunden vælge at forudbetale 25 % af købesummen. Restsummen erlægges ved levering.
12.4. CLASSICA forbeholder sig ret til at foretage kreditgodkendelse.

§13 Værneting
Eventuelle tvister skal afgøres ved Retten, 8000 Århus

§14 Dokumentation
14.1. Appendiks 1. – CLASSICA styrkeberegninger lægges til grund for nærværende salgs –og leveringsbetingelser

§15 Ejendomsforbehold
CLASSICA opretholder ejendomsret til produkter leveret til kunden indtil fuld og endelig betaling er sket.

§16 Tegningsmateriale
16.1. Der medgår alle ordrer standard tegningsmateriale bestående af skitse der viser højde, bredde og længde mål.
Der er tale om produkttegninger i perspektiv og plan.
16.2. Øvrigt materiale udarbejdes kun mod tillæg og efter skriftlig aftale.